Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013


Εφημεριδούλα Μαρτίου page1image1328
Μάρτιος 2013
H Eφημεριδούλα
Tεύχος 201 Xρόνος 27ος
Tηλ: 210-96 52 336
pinteris@hotmail.com
Eκδότης: Γιώργος Πιντέρης, Ph.D. Ψυχολόγος - Συγγραφέας
Η Εφημεριδούλα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2013 δεν κυκλοφόρησε.
Έτσι, έστω και καθυστερημένα ευχόμαστε
Καλή Χρονιά
Μου φάγανε την Ιστοσελίδα !
Εδώ και 8 χρόνια έχω μια ιστοσελίδα στο όνομα www.pinteris.gr.
Ο ΟΤΕ μου ζήτησε ν ́ ανανεώσω το do- main name (δηλαδή το www.pinteris.gr.) μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2012. Δεν το έκανα έγκαιρα και στις 5 Νοεμβρίου διαπίστωσα ότι η ιστοσελίδα μου δεν ήταν πια διαθέσι- μη.

Τηλεφώνησα στον ΟΤΕ και μου έστειλαν με email κάποια έγγραφα να συμπληρώσω και να τα στείλω μέχρι 18 Νοεμβρίου. Αφού τα συμπλήρωσα κατόπιν συνεννόη- σης με το 13818 και τη βοήθεια δύο φίλων, τα έστειλα με email στον ΟΤΕ στις 13 Νο- εμβρίου. Μάλιστα είχα χρεώσει και την πι- στωτική μου κάρτα για τη συνδρομή της ανανέωσης.
Πήρα την ίδια μέρα απάντηση ότι πρέπει να στείλω και φωτοαντίγραφο της ταυτό- τητάς μου (την οποία ήδη έχουν από χρό- νια). Το μήνυμα, μού διέφυγε και το είδα στις 19 Νοεμβρίου, δηλαδή μια μέρα μετά την 15θήμερη παράταση που μου είχαν δώσει. Έστειλα την ταυτότητα και επικοι- νώνησα με την τεχνική υπηρεσία του 13818. Εκεί πληροφορήθηκα το εξής κα- ταπληκτικό:
Ο ΟΤΕ διέθεσε μέσα σε μια μέρα μετά την 15θήμερη παράταση το domain name (δη- λαδή το www.pinteris.gr.) σε άλλον. Αν μπείτε στο Google και γράψετε www.pin- teris.gr θα δείτε τι θα βγει. Αυτό δεν είναι παράνομο;
Σήμερα μάλιστα έλαβα αυτό:
Αξιοτιμε Κυριε ,
Σας ευχαριστούμε που απευθυνθήκατε στο OTEbusiness Customer Service.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το domain printeris.gr εληξε στις 3/11/2012 και στις 13/11/2012 λάβαμε αίτηση ανανέ-

ωσης.
Όπως βλέπετε και στα συνημμένα σας εί- χαμε ενημερώσει ότι προκειμένου να ανα- νεώσουμε το domain θα έπρεπε να μας αποστείλετε και την φωτοτυπία ταυτότη- τάς σας την οποία και λάβαμε στις 19/11/2012.
Από την ημερομηνία που λήγει το domain ο κάτοχος έχει 15 μερες περιθώριο προκει- μένου να το ανανεώσει, στις 19/11 που λά- βαμε την ταυτότητα το domain είχε ήδη κατοχυρωθεί.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο:
13818 (επιλογή 2 - " Εμπορικές Πληροφο- ρίες και βοήθεια ") ή στα στοιχεία που ακο- λουθούν.

Με εκτίμηση,
Τομαρά Ελένη
ΟΤΕ A.Ε. www.otebusiness.gr
Τμήμα Εξυπηρέτησης Εταιρικών & Επι- χειρησιακών Πελατών Διεύθυνση Επιχει- ρησιακών & Εταιρικών Πελατών Σταθε- ρής & Κινητής
( 13818 6 2106798566
* sales-info@otebusiness.gr
* domain-names@ote.gr
Από κει και πέρα, έκανα αίτηση στον ΟΤΕ για νέο Domain Name το οποίο και πλήρω- σα. Είναι «www.πιντέρης-ψυχολόγος.gr». Το πληκτρολογώ και ή δεν βγάζει τίποτα ή βγάζει άλλα αντ ́ άλλων. Η ουσία είναι ότι ο ΟΤΕ –εκτός από το domain name- μου «κατάπιε και την ιστοσελίδα (site)! Έκανα πολλά τηλεφωνήματα στο 13818. Ο μέσος χρόνος αναμονής όταν σε στέλνουν από τον Άννα στον Καϊάφα είναι περίπου 8.5 λεπτά. Τα πράγματα θα ήταν υποφερτά αν στην αναμονή δεν έπρεπε ν ́ ακούω κάτι heavy metal κιθάρες που τρίζουν και γρυλί- ζουν στις 11 το πρωί. (Έλεος παιδιά! Του- λάχιστον να ́χα πιει ένα ουίσκι να το φχα- ριστηθώ). Το θέμα δεν είναι τα 8.5 λεπτά. Είναι ότι αυτές οι μεταβιβάσεις από τον Άννα στον Καϊάφα μπορεί να γίνουν 3 και 4 φορές! Μιλάμε δηλαδή για συνολικό χρό- νο συνομιλίας με ανθρώπους γύρω στα 2-3 λεπτά ενώ η αναμονή είναι από 25 μέχρι 34 λεπτά. Αυτά τα 25-34 είναι heavy metal κι- θάρες που τρίζουν και γρυλίζουν. Επειδή δεν έχω καμία επιθυμία να ενημερωθώ σ ́ αυτού του είδους τη μουσική, κάποια στιγ- μή είπα από μέσα «δεν πάτε στο διάλο» κι έκλεισα το τηλέφωνο (που ενδεχομένως να είναι κι αυτό που επιδιώκουν με τη μουσι- κή που βάζουν)...
Του στραβού το δίκιο: Ανάμεσα στα άτομα που μ ́ εξυπηρέτησαν ήταν κάποιος κύριος Καραδήμας του οποίου το μικρό όνομα δεν θυμάμαι. Μ ́αυτόν τον άνθρωπο ένιωσα ότι θα βγάλω μια άκρη. Ποιο ήταν το ζη- τούμενο; Ν ανεβάσουμε την ιστοσελίδα μου στο www.πιντέρης-ψυχολόγος.gr. Ο άνθρωπος μου ζήτησε κάποια στοιχεία. Διακόψαμε το τηλεφώνημα μέχρι να τα βρω κι έτσι για άλλα 10 λεπτά άκουγα «metal κιθάρες που τρίζουν και γρυλί- ζουν». Όταν επανήλθα στη σύνδεση ζήτη- σα τον καλό άνθρωπο κ. Καραδήμα. Μην είδατε τον Κίτσο το λεβέντη τον καρα- μπουζουκλή. Πού να τον βρουν τον άνθρω- πο; Αφού από οργάνωση έχουν σοβαρά θέ- μα! Έτσι, κάποια στιγμή είπα «να πάτε να...» κι έκλεισα το τηλέφωνο. Το πρώτο που ένιωσα ήταν ανακούφιση από τη μου- σική τους. Στη συνέχεια, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα καταφέρει τίποτα κι αφέθηκα στη μοίρα μου, μέχρι που έσκασε μύτη ο Κωνσταντίνος: Μια γνωριμία μέσα από το facebook που είχε την καλοσύνη να μου στείλει το έξης μήνυμα:
«Καλησπέρα σας! Επειδή δεν υπάρχει για σας σελίδα στο Facebook, σας έχω φτιάξει μια σελίδα και σας έχω κάνει και διαχειρι- στή. Ωςψυχολόγος/συγγραφέαςπουείστε, θα ήταν καλύτερο για σας να έχετε μια σε- λίδα, γιατί εκεί δε χρειάζεται κάποιος να εί- ναι φίλος σας για να μαθαίνει για σας, αλλά να πατάει "Μου Αρέσει" και να βλέπει ό,τι εσείς θέλετε να δημοσιεύσετε . Πια οι διά- σημοι/καλλιτέχνες/συγγραφείς κ.λπ χρη- σιμοποιούν σελίδα, γιατί δεν υπάρχει όριο "φίλων" κι ούτε θα είστε αναγκασμένος να μπαίνετε στη διαδικασία αποδοχής αυτών. Έχω φτιάξει κάποια πραγματάκια, ωστόσο ως διαχειριστής κι εσείς μπορείτε να αλλά- ξετε ό,τι θέλετε και να μεταβάλετε ό,τι δε σας αρέσει. Το έφτιαξα με όλη μου την κα- λή διάθεση κι αγάπη για εσάς, που είστε ένα άτομο που πραγματικά μέσα από τα βι- βλία σας με έχετε αναπτύξει! Όταν είστε έτοιμος να τη διαχειριστείτε, εγώ θα απο- χωρήσω ως διαχειριστής και θα σας αφήσω ως μοναδικό διαχειριστή!». Συναντηθήκαμε με τον Κωνσταντίνο την Κυριακή για καφέ και καταλήξαμε από κοινού στο εξής: Το ρόλο που έπαιζε μέχρι τώρα η ιστοσελίδα μου www.pinteris. Θα τον παίξει η σελίδα μου στο Facebook. Μέ- χρι να εξοικειωθώ με το χειρισμό της σελί- δας θα μου πάρει λίγο χρόνο. Όμως η σελί- δα αυτή υπερέχει από το παλιό μου site στο εξής: Είναι διαδραστική. Δηλαδή επιτρέ- πει την άμεση αμφίδρομη επικοινωνία κάτι που η ιστοσελίδα δεν το διέθετε. Αρχικά συγχωρέστε την ατζαμοσύνη μου (Κων- σταντίνε, βοήθεια!) αλλά σύντομα θα μπο- ρώ ν ́ ανταπεξέλθω.
Πριν κλείσω: Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους γνωστούς και φίλους που έχω στο facebook δεν υπάρχει κανένας hacker που να πάει στο κλεμμένο www.pinteris.gr και να τους ...αλλάξει τα φώτα; Θα του κάνω πάρτι με όλους τους φίλους του.
Συμβουλευτικές ψυχολογικές συνεδρίες
μέσω
SKYPE !
Διάρκεια 20-30 λεπτά.
Χρέωση 31.1 Euro + 23% Φ.Π.Α.(7.1) Σύνολο 38.2
Πώς μπορεί να γίνει:
1. Στέλνεις μια πρόσκληση στην δι- εύθυνσή μου στο SKYPE η οποία είναι george.pinteris και επικοινωνώ εγώ μαζί σου. Η πρώτη επαφή θα εί- ναι σύντομη και χωρίς χρέωση. Ο σκοπός είναι να κανονίσουμε τις πρακτικές λεπτομέρειες.
2. Στέλενεις e mail στο pinteris@hotmail.com. και μου γνω- στοποιείς τη διεύθυνσή σου στο SKYPE.
3. Παίρνεις 210-9652336. Αν δεν απαντήσω αφήνεις μήνυμα κι από κει και πέρα αναλαμβάνω εγώ.
Η επικοινωνία μέσω Skype είναι αποκλειστικά για όσους χρειάζονται την επαγγελματική μου βοήθεια. Δεν είναι για φιλικές συζητήσεις.
Νίκος Δριμάλας
Γιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος Κύπρου15
Άνω Καλαμάκι 210-99 60 780


Εκδοτικά Νέα
1.Το βιβλίο μου «Αντιμετωπίζοντας την Ανεργία» ανέλαβε να το εκδώσει σε νέα μορφή η εκδοτική εταιρεία Ιβίσκος. Θα κυ- κλοφορήσει στα τέλη του Μάρτη.
2.Το νέο βιβλίο μου με τίτλο «Χαρά, η κα- λύτερη θεραπεία» εκδίδεται από τις Εκδό- σεις Ψυχογιός πάλι την ίδια εποχή.
3.Τα προηγούμενα βιβλία μου, θα κυκλο- φορήσουν σε νέα έκδοση από διάφορους εκδοτικούς οίκους. Τα δικαιώματα των βι- βλίων με τίτλο «Δεν ξέρω τι θέλω» και «Λύσε μόνος σου τα προβλήματά σου» έχουν ήδη παραχωρηθεί. Τα υπόλοιπα εί- ναι προς το παρόν σε διαπραγμάτευση. Στις επόμενες Εφημεριδούλες θα είμαι πιο συγκεκριμένος.
ΒίκυΔρακοπούλου
Οδοντίατρος
Άργους 21 - Γλυφάδα
2110-174847
Αλήθεια είναι ό,τι αποδεικνύεται στην πράξη

Μια χαριτωμένη ιστορία.
Το ζευγάρι που μ ́ επισκέπτεται για πρώτη φορά, είναι παντρεμένοι 20 χρόνια. Όλα καλά, αλλά ο σύζυγος τα βράδια πίνει. Η σύζυγος το θεωρεί αυτό αλκοολισμό. Έτσι τον έφερε να τον ...θεραπεύσω.
Η συζήτηση ήταν ένας φαύλος κύκλος. «Πίνω επειδή έχω προβλήματα» έλεγε ο σύζυγος, «έχεις προβλήματα επειδή πί- νεις» έλεγε η σύζυγος.
Κάποια στιγμή ο σύζυγος μου λέει: «Γιατρέ, δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι το φάρμακό μου. Με βοηθάει και χαλαρώνω στο τέλος της μέρας. Χωρίς αυτό θα πάθω κανένα έμφραγμα. Όλη τη μέρα είμαι στην τσίτα».
Στο μεταξύ η σύζυγος έχει ανάψει τσιγάρο και κοιτάζει το ταβάνι. Έχει ένα ύφος σαν να σκέφτεται «πάλι τις ίδιες δικαιολογίες άρχισε».
Στο σημείο αυτό λέω στο σύζυγο:
- Χαίρομαι που ονομάζεις το ποτό «φάρ- μακο». Αυτό θα πει ότι ξέρεις τι κάνεις, ξέ- ρεις όμως και για πιο σκοπό το κάνεις.
Με κοίταζε σα χαζός. Δεν του άφησα περι- θώρια. Έτσι συνέχισα:
- Το κάνεις για να γλιτώσεις το έμφραγμα. Το πρόσωπό του γαλήνεψε.
- Ναι γιατρέ μου.
(Η σύζυγος εξακολουθούσε να καπνίζει. Όμως έβγαζε καπνούς απ ́τ ́ αυτιά...). Ωραία. Αφού είναι φάρμακο θα το πίνεις όπως τα φάρμακα: Με το κουτάλι της σού- πας. Σφίξαμε τα χέρια ότι θα το κάνει. Σε 2 μέρες μου τηλεφώνησε:
Γιατρέ, χωρίς ν ́ ακούω στο ποτήρι τα πα- γάκια δεν γίνεται τίποτα...

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Με λίγες προσπάθειες σας βρήκα κ. Πιντέρη στο

http://www.πιντερησ-ψυχολογοσ.gr/